แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”) ให้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้สิทธิบางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ได้แสดงไว้ในแบบฟอร์มคำขอนี้ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยให้ข้อมูลดังต่อไปนี้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนที่ 1 - ข้อมูลของผู้ขอใช้สิทธิ


ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่?

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารแสดงตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อการยืนยันตัวตนสำหรับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล:ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและข้าพเจ้าในฐานะผู้รับมอบอำนาจ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้แนบเอกสารของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันตัวตนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


ข้าพเจ้ายังได้แนบเอกสารของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันตัวตนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ขอใช้สิทธิ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอใช้สิทธิในกรณีที่ผู้ขอใช้สิทธิไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างชัดเจนว่าผู้ขอใช้สิทธิเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

ส่วนที่ 2 - สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดเลือกประเภทของสิทธิที่ท่านต้องการใช้โดยทำเครื่องหมาย (√) ในช่องด้านหน้าสิทธิ (เลือกได้เพียง 1 สิทธิ) (จำเป็น)

โปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการใช้สิทธิ์:

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล:

ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของท่าน
(1) ผู้ขอใช้สิทธิไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าผู้ขอใช้สิทธิเป็น เจ้าของข้อมูล หรือ ผู้รับมอบอำนาจ
(2) คำขอใช้สิทธิดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ขอใช้สิทธิไม่มีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือ บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
(3) คำขอใช้สิทธิดังกล่าวเป็นคำขอฟุ่มเฟือย กล่าวคือ คำขอใช้สิทธิทั้งหมดมีลักษณะเดียวกัน หรือ ทำซ้ำเนื้อหาเดียวกันโดยไม่มีเหตุผลอันควร
(4) บริษัทฯ ไม่สามารถให้การเข้าถึง ทำสำเนา หรือเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลแก่ท่าน หากการดำเนินการตามคำขอดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
โดยทั่วไป เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถดำเนินการตามคำขอได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม หากเป็นที่ชัดเจนว่าคำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเป็นคำขอฟุ่มเฟือย บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมสำหรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หลังจากพิจารณาเหตุผลในคำขอแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาและดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ
ในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของท่าน ท่านสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การรับทราบและยินยอม